Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1635 av den 30 oktober 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 7333] (Text av betydelse för EES.)