Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9817 — Rhône Capital / Maxam) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 122/05