Rådets beslut av den 19 december 2019 om utnämning av en ledamot till Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning2019/C 428/05