Sklep Sveta z dne 19. decembra 2019 o imenovanju člana Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov2019/C 428/05