Komission asetus (ETY) N:o 1036/92, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1992, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 458/80 mukaisesti viinitarhojen rakenneuudistuksia koskeviin yhteisiin hankkeisiin myönnetyn yhteisön tuen siirtämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja viinitarhojen rakenneuudistuksia koskevien yhteisten hankkeiden yhteydessä maksettujen palkkioiden ennakkomaksu- ja korvaushakemuksista tehdyn päätöksen 81/525/ETY muuttamisesta