Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 82, 2006m