Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/97 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1997 για τον καθορισμό της ενίσχυσης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου για την ιδιωτική αποθεματοποίηση του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος