2012/498/EU: Kommissionens beslut av den 17 augusti 2012 om ändring av besluten 2010/2/EU och 2011/278/EU vad gäller de sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage [delgivet med nr C(2012) 5715] Text av betydelse för EES