Писмен въпрос P-0102/10, зададен от João Ferreira (GUE/NGL) на Комисията. Подкрепа за възстановяването на райони в Португалия, засегнати от сурови метеорологични явления