Mål T-727/15: Tribunalens dom av den 23 januari 2017 – Justice & Environment mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende ett fördragsbrottsförfarande som kommissionen inlett gentemot Republiken Tjeckien — Nekad tillgång — Undantag till skydd för inspektioner, utredningar och revisioner — Allmän presumtion — Övervägande allmänintresse — Århuskonventionen — Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna)