Predmet T-727/15: Presuda Općeg suda od 23. siječnja 2017. – Justice & Environment protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na postupak zbog povrede obveze koji je Komisija pokrenula protiv Češke Republike — Odbijanje pristupa — Iznimka koja se odnosi na zaštitu inspekcija, istraga i revizija — Opća pretpostavka — Prevagujući javni interes — Arhuška konvencija — Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda”)