Věc T-727/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2017 – Justice & Environment v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se řízení pro nesplnění povinnosti, které zahájila Komise proti České republice — Odepření přístupu — Výjimka vztahující se k ochraně činností spojených s inspekcí, vyšetřováním a auditem — Obecná domněnka — Převažující veřejný zájem — Aarhuská úmluva — Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod“