Дело T-727/15: Решение на Общия съд от 23 януари 2017 г. — Justice & Environment/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, отнасящи се до процедура за установяване на неизпълнение на задължения, образувана от Комисията срещу Чешката република — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на дейности по инспекция, разследване и одит — Обща презумпция — Висш публичен интерес — Орхуска конвенция — Конвенция за защита правата на човека и основните свободи)