Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2111 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o odkaz na Spojené kráľovstvo vzhľadom na Severné Írsko, o schválení vnútroštátnych opatrení na obmedzenie vplyvu určitých chorôb živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov v súlade s článkom 43 smernice Rady 2006/88/ES [oznámené pod číslom C(2020)9302] (Text s významom pre EHP)