Решение на Комисията от 06/06/2013 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6909 - QATAR INVESTMENT AUTHORITY/ KINGDOM HOLDING COMPANY / FRHI HOLDINGS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)