Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1767 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załączniki I i III do decyzji 2010/472/UE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazów państw trzecich lub części ich terytoriów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7635) (Tekst mający znaczenie dla EOG)