Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1767, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2010/472/EL I ja III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7635 all) (EMPs kohaldatav tekst)