Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2019, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας