TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

Siit leiate teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: Euroopa Liidu veebiarhiiv

Vastutav töötleja: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, üksus A.4, „Säilitamine ja kohustuslik hoiustamine“

Viitenumber: DPR-EC-00861

Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Miks ja kuidas me Teie andmeid töötleme?
 3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
 4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?
 5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
 6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?
 7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?
 8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?
 9. Kontaktandmed
 10. Kust leida lisateavet?

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, miks Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. Avaldus sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse A.4 „Säilitamine ja kohustuslik hoiustamine“ tehtavat töötlemistoimingut „Euroopa Liidu veebiarhiiv“.

2. Miks ja kuidas me Teie andmeid töötleme?

Töötlemistoimingu eesmärk: Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus A.4 „Säilitamine ja kohustuslik hoiustamine” haldab Euroopa Liidu veebiarhiivi, et säilitada ELi institutsioonide, ametite ja asutuste veebisaidid. Veebiarhiiv luuakse ELi institutsioonide hallatavatest avalikult juurdepääsetavatest veebisaitidest automaatse veebisorimise teel. Sel viisil loodud arhiiv on internetis kättesaadav.

Arhiveerimine võib hõlmata isikuandmeid, mis olid varem ELi institutsioonide veebisaitidel avalikult kättesaadavad: kui veebisaitide omanikud on avaldanud isikuandmeid originaalveebisaitidel, võivad ka arhiveeritud objektid ja leheküljed sisaldada neid andmeid, nt ELi töötajate nimesid ja kontaktandmeid ja võib-olla ka teiste ELi otsustetegemisega seotud isikute, nagu näiteks riiklike ekspertide nimesid ja kontaktandmeid. Sellisel juhul võib isikuandmed sisaldavad leheküljed veebisaidi omaniku taotlusel avalikkuse eest varjata.

Selle töötlemistoimingu otsene eesmärk on avalikes huvides arhiveerimine.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Millisel õiguslikul alusel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Me töötleme Teie isikuandmeid, sest see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks.

Töötlemise õiguslik alus: Väljaannete Talituse volitused vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsusele 2009/496/EÜ, Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta, eriti selle artikli 3 lõike 1 punkt g ja artikli 5 lõike 1 punkt m.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks võib Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus A.4 „Säilitamine ja kohustuslik hoiustamine“ teatavatel juhtudel koguda järgmist liiki isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • võimaluse korral kontaktandmed (e-posti aadress tööl, telefoninumber, kontori aadress);
 • erandjuhtudel foto või muud andmed.

Euroopa Liidu veebiarhiivi satuvad need andmed üldsusele kättesaadavate ELi veebisaitide arhiveerimise käigus.

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Väljaannete talituse üksus A.4 „Säilitamine ja kohustuslik hoiustamine“ talletab teie isikuandmeid ajaloolise huvi eesmärgil arhiveerimiseks ilma ajalise piiranguta.

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema töövõtja serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Töövõtjad võivad asuda väljaspool EMPd. Praegu on Väljaannete Talitusel veebisisu arhiveerimise leping ettevõttega Internet Archive, mille asukoht on Ameerika Ühendriikides, ja ettevõttega GW Crossmedia, mille asukoht on Madalmaades. Internet Archive ei osale ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield. Kõiki andmeid, sh ka Internet Archive’i poolt kogutud andmeid, säilitatakse siiski EMP territooriumil asuvates serverites. Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on õiguspärane vajadus neid teada kõnealuse andmetöötlustoimingu elluviimiseks.

7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Määruse (EL) 2018/1725 põhjenduse 19, artikli 4 lõike 1 punktide b ja e, artikli 13 ja artikli 25 lõike 4 alusel peetakse sellist võimalikku isikuandmete edastamist õigustatuks, sest see teenib otseselt avalikes huvides arhiveerimise eesmärki.

Euroopa Liidu veebiarhiiv on internetis avalikult kättesaadav.

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmeid veebiarhiivis avalikkuse eest varjata ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

9. Kontaktandmed

- Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust Väljaannete Talituse üksuse A.4 „Säilitamine ja kohustuslik hoiustamine“ vastutava töötlejaga (info@publications.europa.eu).

- Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

- Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00861.