Legal notices - EU Law and Publicaitons - Väljaannete Talitus

Legal Notice - Title

Õigusteave

Käesoleval veebisaidil esitatud teabe puhul kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitsega seotud eeskirju.

Legal Notice - Disclaimer

Vastutuse välistamine

Väljaannete talitus on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis käsitleb Euroopa Liidu õigust, väljaandeid ja poliitikat üldiselt. Meie eesmärk on pakkuda õigeaegset ja täpset teavet. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada.

Väljaannete talitus ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega.

Asjaomane teave:

 • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isiku või üksusega seotud asjaolusid;
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
 • sisaldab linke välistele veebisaitidele, mille üle väljaannete talitusel puudub kontroll ja mille eest väljaannete talitus ei vastuta;
 • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (nõustamiseks pöörduge vastava ala asjatundja poole).

Võrgus kättesaadava dokumendi täpset vastavust ametlikult vastuvõetud tekstiga ei ole võimalik tagada. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (selle paberkandjal või alates 1. juulist 2013 elektrooniline versioon, mis avaldatakse veebisaidil EUR-Lex) on autentne ning õiguslikult siduv.

Tehnilistest vigadest tulenevaid häireid püütakse minimeerida. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Väljaannete talitus ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu ühendatud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole piirata väljaannete talituse vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivate siseriiklike õigusaktidega sätestatud nõuetega, ega välistada väljaannete talituse vastutust küsimustes, mida ei tohi asjaomase õiguse alusel välistada.

legal notices - Copyright notice

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 2019-2021


Nende üldpõhimõtete suhtes võidakse kohaldada tingimusi, mida täpsustatakse konkreetsetes autoriõiguse märgetes. Seepärast soovitatakse kasutajatel tutvuda konkreetse dokumendi autoriõiguse märgetega.

Selliste elementide (nagu tekst, fotod, pildid, joonised jne) kasutamiseks, mille suhtes kohaldatakse kolmandate poolte intellektuaalomandi õiguste kaitset, on vajalik autoriõiguse omaniku eelnev luba. See kehtib fotode kohta, mis on esitatud Euroopa Liidu ametlikus kataloogis (EU WhoisWho) ja jaotises „Üritused“ (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events).

Eelmainitud üldine luba ei hõlma logosid ega kaubamärke.

Muude autoriõigusega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust järgmisel aadressil: op-copyright@publications.europa.eu

Isikuandmete kaitset käsitlev õigusteave

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Siit leiate teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: Kasutaja registreerimine Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidil (Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal), sealhulgas veebisaidil ELi väljaanded (endine EU Bookshop)

Vastutav töötleja: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, üksus C.1, „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“

Viitenumber: DPR-EC-00449

Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?
 3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
 4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?
 5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
 6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?
 7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?
 8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?
 9. Kontaktandmed
 10. Kust leida lisateavet?

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil seoses oma isikuandmetega on. See sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Teave kasutaja registreerimise kohta Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidil (Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal), sealhulgas veebisaidil ELi väljaanded (endine EU Bookshop), millega tegeleb Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, üksus C.1, „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“, on esitatud allpool.

2. Miks me Teie andmeid kogume, säilitame ja töötleme?

Töötlemistoimingu eesmärk. Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, üksus C.1, „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“ kogub ja kasutab Teie isikuandmeid kasutaja registreerimiseks Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidil (edaspidi „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“), sealhulgas trükiväljaannete tellimisega seotud teenuste kasutamiseks ELi väljaannete veebisaidil.

Isikuandmete töötlemise toiming kujutab endast isikuandmeid sisaldava loendi haldamist andmebaasis.

Andmeid kasutatakse anonüümselt ka uuringuteks ja/või statistilistel eesmärkidel, et parandada teenuse kvaliteeti.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel põhjustel:

– töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks

ning

– kui olete andmesubjektina andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Töötlemise õiguslik alus: Euroopa Liidu Väljaannete Talituse volitused vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsusele 2009/496/EÜ, Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.1 „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“ järgmist liiki isikuandmeid.

Kohustuslikud andmed täieliku konto loomiseks:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-posti aadress.
 • Salasõna (krüpteeritud)

Kohustuslikud andmed ühekordse sisselogimisega konto kasutamiseks (andmed võetakse väliselt teenuselt, nagu Facebook, Twitter või EU Login):

 • kasutajanimi
 • E-post (Twitteri puhul mitte)
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi

Vabatahtlikud andmed:

 • Telefoninumber
 • Huvipakkuv teema
 • Eelistatud roll
 • Aadressi liik
 • Eesnimi (võib kohustuslikest andmetest erineda)
 • Perekonnanimi (võib kohustuslikest andmetest erineda)
 • Postiaadress
 • Sihtnumber
 • Linn
 • Riik
 • E-post (võib kohustuslikust aadressist erinev olla)
 • Telefoninumber
 • Isiku liik
 • Organisatsioon
 • Osakond
 • Amet

Isikuandmete esitamine Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaali sirvimiseks ei ole kohustuslik. Isikuandmete esitamine on aga kohustuslik, kui soovite kasutada täiendavaid konto teenuseid nagu „Minu aadressid“, „Minu loetelud“, „Minu vidinad“, „Minu tellimused“, „Minu profiil“, „Minu teavitused“, „Minu märkused“, „Minu hinded“, „Minu otsingud“ ja „Minu RSS-kanalid“.

Samuti on isikuandmete esitamine kohustuslik, kui tellite trükiväljaande kojusaatmise.

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.1 „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende töötlemiseks, st nõutavate teenuste osutamiseks. Kui loote täieliku konto, saate te oma isikuandmed soovi korral ise kustutada (valik „Kustuta konto“).

Kui Te ei ole kontot kolm aastat kasutanud, saadame Teile selle ajavahemiku möödumisel sellekohase sõnumi. Kui Te sõnumile ühe kuu jooksul ei vasta, kustutame Teie konto automaatselt.

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse Euroopa Komisjoni või tema töövõtja (ARCANIA SASU, kes vastutab tellimuste füüsilise käitlemise eest) serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse isikuandmetele juurdepääs ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötluse elluviimiseks.

7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Teavet, mida me kogume, ei anta ühelegi kolmandale isikule.

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksusele C.1 „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“ asjaomaseks töötlemistoiminguks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Tema kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

9. Kontaktandmed

– Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse C.1 „Euroopa Liidu Väljaannete Talituse portaal“ vastutava töötlejaga järgmisel e-posti aadressil: info@publications.europa.eu.

– Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (data-protection-officer@ec.europa.eu).

– Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (dps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00449