Euroopa Parlamendi resolutsioon, 23. aprill 2009, tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa