Zaak T-68/20: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk HAUZ EST 1929 – Ouder Uniewoordmerk HOUZZ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]