kohtuasi C-673/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. oktoobri 2019. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. versus Planet49 GmbH (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 95/46/EÜ – Direktiiv 2002/58/EÜ – Määrus (EL) 2016/679 – Isikuandmete töötlemine ja eraelu kaitse elektroonilise side sektoris – Küpsised – Mõiste „andmesubjekti nõusolek“ – Nõusoleku andmine eeltäidetud märkeruudu abil)