Tarybos Sprendimas (ES, Euratomas) 2019/2209 2019 m. gruodžio 16 d. kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklės