Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2014. aasta resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste klassifikatsiooniga ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa (D034120/02 – 2014/2859(RPS))