Esimese Astme Kohtu otsus (esimene koda), 5. oktoober 2004. # Stephen Sanders ja teised versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Ühisettevõttes JET töötavad isikud - Võrdne kohtlemine - Ajutise teenistuja staatuse mittekohaldamine - Euratomi asutamislepingu artikkel 152 - Mõistlik tähtaeg - Varaline kahju. # Kohtuasi T-45/01. Sanders jt vs. komisjon TITJUR