Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. aprilli 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-128/03 ja 129/03 (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) versus Autorità per l'energia elettrica e per il gas jt (Elektri siseturg — Kõrgem tasu riigi ülekandevõrgule juurdepääsu ja selle kasutamise eest — Riigiabi — Direktiiv 96/92/EÜ — Juurdepääs võrgule — Mittediskrimineerimise põhimõte)