Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus - Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1035/97 (Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse loomise kohta) seoses direktori ametiajaga