Vec T-230/05: Žaloba podaná 24. júna 2005: Golf USA Inc. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)