Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 61/2004, της 26ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του παραρτήματος XIII (μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ