Komission asetus (EY) N:o 1023/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006 , neuvoston päätöksen 2003/286/EY soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta eräille Bulgarian tasavallasta peräisin oleville viljatuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annettujen myönnytysten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2809/2000 yksityiskohtaisten sääntöjen (EY) N:o 958/2003 muuttamisesta