Návrh rozhodnutia Rady ktorým sa povoľuje Spojenému kráľovstvu zavedenie osobitného opatrenia odlisne od článku 11 Šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských státov týkajúcich sa daní z obratu