Návrh rozhodnutí Rady kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvlástního opatření odchylného od článku 11 sesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu