Sklep Sveta z dne 7. novembra 2006 o stališču, ki naj ga zavzame Skupnost v okviru Mednarodnega sveta za tropski les o podaljšanju Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994