Ettepanek: Nõukogu otsus, millega lubatakse Saksamaal sõlmida Šveitsiga leping, mis hõlmab kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ artiklitest 2 ja 3 kõrvalekalduvaid sätteid