Komisjoni määrus (EÜ) nr 949/2006, 27. juuni 2006 , millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa