Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 949/2006 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2006 , για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο