Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ