Komisjoni direktiiv 2006/2/EÜ, 6. jaanuar 2006 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ (kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta) II lisa, et kohandada seda tehnika arenguga (EMPs kohaldatav tekst)