Kohtujuristi ettepanek - Geelhoed - 15. juuli 2004. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik. # Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Jäätmete ebaseaduslik ladestamine Péra Galini prügilasse - Direktiiv 75/442/EMÜ jäätmete kohta, muudetud direktiiviga 91/156//EMÜ - Artiklid 4 ja. # Kohtuasi C-420/02. TITJUR komisjon vs. Kreeka