Majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogrammi (MEDIA 2007) rakendamine”KOM(2004) 470 (lõplik) — 2004/0151 (COD)