2006/899/EÜ: Komisjoni otsus, 13. juuli 2005 , mis kuulutab koondumise ühisturu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu toimimisega kokkusobivaks (juhtum nr COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech) (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2676 all) (EMPs kohaldatav tekst)