Kokkuvõte komisjoni otsusest, 21. märts 2018, millega tunnistatakse koondumine siseturu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu toimimisega kokkusobivaks (juhtum M.8084 – Bayer/Monsanto) (teatavaks tehtud numbri C(2018) 1709 all) (EMPs kohaldatav tekst)