Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1377, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis’e (LMG S-15136) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks piimapõrsaste ja kõikide vähemtähtsate sealiikide (v.a suguloomad) söödalisandina (loa hoidja Puratos NV äriüksus Beldem) (EMPs kohaldatav tekst)