Euroopa Kohtu (viies koda) 8. oktoobri 2004. aasta määrus kohtuasjas C-249/03: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Transport Environment Development Systems (Trends) jt (Vahekohtuklausel — Otsus 2004/4077EÜ, Euratom — Artiklid 2 ja 3 — Esimese astme kohtule suunamine)