Komisjoni aruanne - Euroopa ühenduse aruanne lubatud koguste kohta (nõutud vastavalt Euroopa parlamendi ja Nõukogu otsuse nr 280/2004/EÜ (kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokolli rakendamise süsteemi kohta) artikli 7 lõikele 1)