2007/163/EÜ: Komisjoni otsus, 10. juuli 2006 , millega koondumine kuulutatakse kokkusobivaks ühisturuga ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (Juhtum nr COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3052 all) (EMPs kohaldatav tekst )