Komisjoni teatis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. mai 1977. aasta direktiivi 97/23/EÜ (surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamise raames (EMPs kohaldatav tekst)