Věc C-227/14 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 23. dubna 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP — Celosvětový trh s obrazovkami z tekutých krystalů (LCD) — Stanovení cen — Pokuty — Pokyny pro výpočet pokut (2006) — Bod 13 — Určení hodnoty tržeb — Společný podnik — Zohlednění prodejů mateřským společnostem — Oznámení o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů (2002) — Bod 23 písm. b) poslední pododstavec — Částečná ochrana před pokutou — Důkazy, které se vztahují ke skutečnostem, které předtím nebyly Komisi známy“