Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1564 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2020 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/985 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19